Jelenlegi hely

Személyazonosító igazolvány

A Magyarországon háromféle személyazonosító igazolvány (köznapi néven: személyi igazolvány) van forgalomban. 2000. január 1-jétől a személyi adatokat, fényképet, és aláírást tartalmazó plasztik kártyát adnak az első igénylőknek, de a régi, füzet formájú okmányokat is ilyenre cserélik,ha az elveszett, lejárt vagy megsemmisült. A kétféle füzet formájú (kemény illetve puha borítójú) személyi igazolvány továbbra is érvényes, cseréjük az érvényességi idő leteltéig nem szükséges.

Személyazonosító igazolvány
Kötelező kiváltani?
Egy személyazonosításra alkalmas hatósági igazolvánnyal minden polgár köteles rendelkezni, és azt magánál tartani. Személyazonosításra alkalmas okmány
 1. a személyazonosító igazolvány,
 2. az útlevél és
 3. a kártyaformátumú, 2001. január 1-je után kiállított jogosítvány
 
Hol és hogyan igényelhető?
Főszabály szerint az állandó személyazonosító igazolvány kiadása iránti kérelem bármely járási hivatalnál előterjeszthető. A személyazonosító igazolvány iránti kérelem személyes előterjesztésekor a kérelmezőről a járási hivatal arcképmás felvételt készít.
A személyazonosító igazolvány kiadására irányuló eljárásban a kérelmező - kivéve a törvényben meghatározott  eseteket, valamint a kérelem elektronikus úton történő előterjesztése esetén - személyesen jár el. (A cselekvőképtelen kérelmező esetében a törvényes képviselő jár el, de a személyes megjelenés kötelezettsége alól a kérelmező - a jogszabályban meghatározott esetek (kezelés alatt álló, fogvatartott stb.) kivételével - nem mentesül.)
A személyesen eljáró kérelmező a személyazonosító igazolvány iránti kérelem előterjesztésekor a kérelmet saját kezűleg írja alá. A kérelmezőnek a kérelmet abban az esetben is saját kezűleg kell aláírnia, ha helyette meghatalmazottja jár el. (A kérelmező írásképtelensége esetén a kérelmen ezt a tényt - az aláírás céljára szolgáló rovatban - a járási hivatal "írásképtelen" bejegyzéssel tünteti fel.)
A kérelmezőnek - cselekvőképtelen kérelmező esetén a szülőnek (törvényes képviselőnek) - a kérelem ellenőrzését és az adatok valódiságát aláírásával kell igazolnia.
A személyes megjelenésében - egészségügyi okból - akadályozott és a 14 éven aluli kérelmező az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló kérelmét a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél is előterjesztheti, aki a kérelmet haladéktalanul megküldi a kérelmező lakóhelye szerint illetékes körzetközponti jegyzőnek (okmányirodának).
A Magyarországon született magyar állampolgár újszülött állandó személyazonosító igazolványát a törvényes képviselő - személyes megjelenést mellőzve - kérelmezheti a születést anyakönyvező anyakönyvvezetőnél is. A kérelemnyomtatványt az anyakönyvvezető, az anyakönyvi bejelentéssel egyidejűleg továbbítja a születés helye szerint illetékes járási hivatalnak.
Ha a kérelmező a kérelem benyújtásakor rendelkezik, vagy a kérelem benyújtását megelőző évben rendelkezett érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal vagy a személyazonosságát igazoló más érvényes okmánnyal, azt a kérelemhez be kell mutatnia. (Az új személyazonosító igazolvány iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg a meglévő személyazonosító igazolványt le kell adni az okmányirodán.)
Ha a kérelmező érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal vagy a személyazonosságát igazoló más érvényes okmánnyal nem rendelkezik, és a kérelem benyújtását megelőző évben sem rendelkezett ilyen érvényes okmánnyal, a kérelmezőnek a kérelemhez be kell mutatnia:
 1. a jogszabályban foglalt kivétellel a születési anyakönyvi kivonatát és a névviselés megállapítására alkalmas házassági anyakönyvi kivonatát,
 2. doktori cím viselésére irányuló szándék esetén a doktori cím viselésére jogosító okiratot, külföldön szerzett doktori cím esetén az annak honosítását tanúsító okiratot,
 3. a magyarországi letelepedés szándékával külföldről hazatért magyar állampolgár esetén a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.
A kérelemhez nem kell bemutatni a születési anyakönyvi kivonatot, ha a születést Magyarországon anyakönyvezték, illetve a névviselés megállapítására alkalmas házassági anyakönyvi kivonatot, ha a házasságkötést Magyarországon anyakönyvezték.
Az okmányirodák az ügyintézés megkönnyítése érdekében a személyazonosító igazolvány igénylésekor általában minden esetben kérik a lakcímkártyát is.
A cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló személy részére a törvényes képviselője kérhet személyazonosító igazolványt. Az okmányirodában a cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló személynek is meg kell jelennie. A törvényes képviselőnek a kérelemhez be kell mutatnia a gondnokság alá helyezést tanúsító jogerős bírósági határozatot és a törvényes képviseleti jogosultságát igazoló jogerős gyámhatósági határozatot, továbbá a saját személyazonosságát igazoló okmányt.
Adatváltozás esetén az új igazolvány igényléséhez az illeték megfizetésének igazolása mellett szükség van a változást igazoló okirat(ok) bemutatására is. (A személyazonosító igazolvány érvénytelen, ha az igazolványban lévő adat megváltozott.)
Az igazolvány elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése esetén három munkanapon belül fel kell keresni valamelyik okmányirodát (külföldön történő elvesztés esetén a külképviseletet), és be kell jelenteni a személyazonosító igazolvány elvesztését, ellopását, megsemmisülését. Ha a személyi igazolványt ellopták, a bejelentés a rendőrségi feljelentéssel teljesíthető. Ha valaki elveszti a személyazonosító igazolványát, akkor helyette bármely okmányirodában újat kérhet (pótlás). Ez esetben a kérelmező elsősorban állandó személyigazolvány iránti kérelmet nyújt be. Az új személyazonosító igazolvány igényléséhez az alábbi okmányok, okiratok szükségesek:
 1. érvényes útlevél vagy érvényes kártyaformátumú vezetői engedély (ez esetben a kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az okmányokban lévő adatok az anyakönyvi adatokkal megegyeznek),
 2. hatósági bizonyítvány a személyazonosító jelről vagy lakcímigazolvány,
 3. doktori címet igazoló eredeti oklevél vagy hiteles másolata,
 4. vesztés, eltulajdonítás esetén rendőrségi jegyzőkönyv, amennyiben a kérelmező rendelkezik vele.
Amennyiben az igénylő személyazonosításra alkalmas okmánnyal nem rendelkezik, vagy adataiban eltérés van, a kérelemhez be kell mutatnia:
 1. születési anyakönyvi kivonatot (külföldön történő születés esetében a hazai anyakönyvezés során kiállított születési anyakönyvi kivonatot),
 2. külföldi állampolgárnak a születési anyakönyvi kivonat hiteles magyar nyelvű fordítását,
 3. névviselés megállapítására alkalmas házassági anyakönyvi kivonatot (külföldön történő házasságkötés esetében a hazai anyakönyvezés során kiállított házassági anyakönyvi kivonatot),
 4. külföldön kiállított okirat esetében hiteles magyar nyelvű fordítást,
 5. a doktori cím viselésére jogosító okiratot.
A kérelmező részére ideiglenes személyazonosító igazolványt kell kiadni, ha nem rendelkezik érvényes útlevéllel vagy kártyaformátumú vezetői engedéllyel, és állandó személyazonosító igazolványát eltulajdonították, elvesztette, vagy az megsemmisült. Az ideiglenes személyazonosító igazolvány érvényességi ideje ebben az esetben 30 nap.
 
Ha a személyazonosító igazolvány személyazonosság megállapítására alkalmatlan, megrongálódott, akkor az érvénytelen, és új személyi igazolvány igényelhető.
 
Az elveszett, megrongálódott személyazonosító igazolványt pótoltatni azonban csak akkor kötelező, ha a polgárnak nincs érvényes útlevele, vagy érvényes, 2001. január 1-je után kiadott gépjárművezetői engedélye.
 
Lejárt személyazonosító igazolvány esetén az ügyintézéshez szükséges a régi személyazonosító igazolvány.
Ha a személyazonosító igazolvány érvényessége már lejárt, és a kérelmező rendelkezik érvényes útlevéllel, vagy 2001. január 1. után kiadott (kártyaformátumú) jogosítvánnyal, ebben az esetben az útlevelével vagy jogosítvánnyal, továbbá a lejárt személyazonosító igazolványával kell felkeresni az okmányirodát, ahol a fentebb leírt eljárás szerint lehet az okmány cseréjét kérni.
Ha a kérelmező nem rendelkezik más, érvényes személyazonosításra alkalmas okmánnyal, az eljárás során be kell mutatnia a születési anyakönyvi kivonatát, adatváltozás esetén az azt igazoló okiratot (pl.: névváltoztatási okiratot vagy a házassági anyakönyvi kivonatot). Szükséges továbbá a lejárt (régi) személyazonosító igazolvány. Ilyen esetben először ideiglenes személyazonosító igazolványt állítanak ki.
Mennyibe kerül?
 
Az illeték mértéke a kérelmező életkorától és az eljárás tárgyától függ.
 
Illetékmentes
 1. a 14. életévét be nem töltött polgár személyazonosító igazolványa iránti kérelme, kivéve az elveszett, megsemmisült, megrongálódott okmány cseréje esetén,
 2. a 65. életévét betöltött polgár személyazonosító igazolvány iránti kérelme, ha útlevéllel vagy kártyaformátumú vezetői engedéllyel nem rendelkezik.
 3. a személyazonosító igazolvány eltulajdonítása miatt új személyazonosító igazolvány kiadására irányuló eljárás,
 4. a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány eltulajdonítása miatt új, a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadására irányuló eljárás.
Egyéb esetekben az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló eljárás illetéke 1500 forint.
 
Ha az eljárásban az állandó személyazonosító igazolvány átmenetileg nem adható ki és ezért ideiglenes személyazonosító igazolvány kiadása is szükséges, az eljárás illetéke összesen 3000 forint.
Igazolvány átvétele
Az állandó személyazonosító igazolványt a kérelmező választása szerint:
 1. postai úton továbbítják, vagy
 2. a kérelmező személyesen átveheti az okmányirodán.
Személyesen kell átvenni a személyazonosító igazolványt, ha az eljárás során ideiglenes személyazonosító igazolvány kiadására került sor, vagy a kérelem benyújtását követően az ügyfél birtokában maradt a korábbi, még érvényes állandó személyazonosító igazolvány.
Hová lehet utazni személyazonosító igazolvánnyal?

Magyar állampolgárok érvényes személyazonosító igazolvánnyal is utazhatnak az EGT-államokba, illetve azokba a nem EGT-államokba, amelyekkel Magyarország nemzetközi szerződést kötött, vagy az adott állam belső joga azt biztosítja. Azoknak az államoknak a listája, ahová személyi igazolvánnyal is utazhatunk, a Külügyminisztérium honlapján (http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium) találhatók.

Bővebb információ
 
Az információk változhatnak, érdeklődj a megadott elérhetőségeken!
Pontatlanságot találtál? Itt jelezheted nekünk!

Imami: minden egy helyen, amire egy szülőnek szüksége lehet!

Ne maradj le a helyi családi programokról, hírekről, információkról!
Iratkozz fel hírlevelünkre!

Neked ajánljuk!

Minden, amit tudnod kell a szétnyílt hasizomról

Minden, amit tudnod kell a szétnyílt hasizomról

Ez a probléma férfiaknál és nőknél egyaránt előfordulhat, sőt csecsemőknél is kialakulhat, mégis legtöbbször a várandóssággal kapcsolatban találkozunk vele. A terhes kismamák esetén általában már a második trimeszterben elindul a hasfal „szétnyílása”. Kezelésével kapcsolatban erősen megoszlanak a vélemények. A magánklinikák gyakran műtétet javasolnak, de nem biztos, hogy minden esetben indokolt – hívta fel a figyelmet Karóczi Csilla a Sherlock Rehab gyógytornásza, manuálterapeutája.
Oké, de hogyaaan? - 5 tipp, hogy hogyan romantikázzunk a családi vakáción

Oké, de hogyaaan? - 5 tipp, hogy hogyan romantikázzunk a családi vakáción

Vajon hogyan lehet a romantikát belecsempészni egy családi vakációba? Milyen praktikákat lehet bevetni annak érdekében, hogy az együtt töltött időben sem feledkezzünk meg egymásról? Azt gondolom könnyedén, csak egy kicsit tervezzünk előre. Hoztam 5 tippet, melyet ti is bevethettek akár azonnal. – Ihász Anita párkapcsolati tréner írása.
Könyvajánló kamaszoknak: Holden Rose és a Lapátos fickó

Könyvajánló kamaszoknak: Holden Rose és a Lapátos fickó

A debreceni Ünnepi Könyvhét valamint új könyvsorozatának első kötetének megjelenése miatt látogatott el Debrecenbe Kovács Attila avagy Holden Rose. Vele beszélgettünk gyerekekről, motívációról, és nem utolsó sorban kamaszoknak szóló 10 pluszos könyvéről, a Lapátos fickóról.
Ti ünneplitek még a pedagógusnapot?

Ugye ti is ünneplitek még a pedagógusnapot?

Idén 70 éve, pontosan 1952 június 7-e óta ünnepeljük Magyarországon június első vasárnapján a Pedagógusnapot. Belépünk az óvoda ajtaján és akár évtizedekig elkísérnek minket, velünk vannak, míg tanulunk. Sőt, sokszor tovább. Köszönjük!

Partnereink

Ugrás az oldal tetejére